Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( ″Narodne novine″ broj 74/14) i članka 20. Statuta Udruge, redovita izborno - izvještajna Skupština Čuvara srpskog identiteta i srpskih običaja, održana dana 29.04.2015. godine usvojila je predložene izmjene i dopune te donijela

STATUT

Udruge Čuvari srpskog identiteta

(pročišćeni tekst)


I OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1. Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjedištu, o zastupanju; o izgledu pečata udruge, o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o gospodarskim djelatnostima ( ako ih obavlja ), o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, o pravima, obvezama i odgovornosti članova, načinu vođenja popisa članova, te stegovnoj odgovornosti članova, o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu, načinu sazivanja sjednica, uvjetima i načinu izbora i opoziva, ovlastima, načinu odlučivanja, trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora , imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanku postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge.

Članak 2. Naziv udruge je: ČUVARI SRPSKOG IDENTITETA Skraćeni naziv udruge je: ČSI Sjedište udruge je: Eugena Kvaternika 1, Vukovar

Uz puni naziv, u svom djelovanju i pravnom prometu, koristi se i skraćeni naziv.

Naziv i skraćeni naziv, ЧСИ koristi se i na ćiriličnom pismu koji glasi:

ЧУВАРИ СРПСКОГ ИДЕНТИТЕТА.

Naziv i skraćeni naziv na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu koristi se tako da naziv na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu bude na prvom mjestu.

Članak 3. Čuvari srpskog identiteta je udruga registrirana pri Uredu državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji.Čuvari srpskog identiteta je neprofitna pravna osoba.

Članak 4. Udruga ima pečat. Izgled pečata je okruglog oblika, promjera 3 cm s upisanim dvojezičnim tekstom uz rub koji glasi: Čuvari srpskog identiteta Vukovar Чувари српског идентитета Вуковар

Članak 5. Udrugu zastupa predsjednik.Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.


II CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6. Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja srpskog identiteta, kulture, običaja, narodnog stvaralaštva i tradicije.

Članak 7. Djelatnosti udruge su: - održavanje srpskog identiteta, srpskih običaja, srpske kulture i srpskog narodnog stvaralaštva putem folklornih i kulturnih manifestacija, muzičkih svečanosti, narodnih sabora i književnih tribina te obilazak i posjeta kulturnim i vjerskim znamenitostima kao i druženja sa drugim udrugama identične ili slične programske orijentacije - informiranje javnosti o radu udruge i izdavanju publikacija - razvijanje programa suradnje sa matičnom državom te obilazak i suradnja sa drugim udrugama iz Republike Srbije i Republike Bosne i Hercegovine - izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti - jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

Članak 8. Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima,         na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,

- javnim priopćavanjem.


III ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9. Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba, maloljetna osoba, te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti. Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu sa navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članak 10. Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi tajnik Udruge. Popis članova vodi se na elektronički način.

Članak 11. Skupština udruge određuje godišnji iznos članarine.

Članak 12.. Prava i obveze članova su: - plaćanje članarine, - bavljenje aktivnostima Udruge, - sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge, - čuvanje i podizanje ugleda Udruge, - čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 13. Članstvo u udruzi prestaje: - dragovoljnim istupom - neplaćanjem članarine - isključenjem
Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu. Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 14. Član udruge stegovno odgovara ukoliko nanese štetu udruzi.
Stegovna odgovornost: - tko podnosi zahtjev za pokretanje stegovnog postupka- tko vodi postupak i izriče stegovne mjere (općinski sud ili mirenje)

Članak 15. Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV TIJELA UDRUGE

Članak 16. Tijela udruge su: - Skupština - Predsjednik - Potpredsjednici - Tajnik

SKUPŠTINA

Članak 17. Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi članovi udruge.

Članak 18. Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine. Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 19. Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge.U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 20. Skupština odlučuje pravovaljano, ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većina glasova nazočnih članova. U slučaju isteka mandata osoba ovlaštenih za zastupanje Skupštinu saziva jedna trećina članova udruge.

Članak 21. Skupština udruge: - usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune - bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje, - bira i razrješava druga tijela udruge, - odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga. - usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu. - usvaja godišnje financijsko izvješće - odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge. - donosi odluku o statusnim promjenama. - te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 22. Predsjednika udruge bira Skupština udruge na mandat od četiri godine.

Članak 23. Predsjednik: – odgovara za zakonitost rada udruge – vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine, ako statutom nije drukčije propisano – odgovoran je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća – dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga – sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge – obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Članak 24.

Udruga ima dva potpredsjednika koje bira Skupština. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuju potpredsjednici. Mandat potpredsjednika traje četiri godine.

TAJNIK

Članak 25. Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik Udruge vodi registar članova.

Članak 26. Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuju se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 27. Likvidatora imenuje Skupština koja ga i opoziva. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga. Likvidator može biti svaki član udruge

V IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 28. Imovinu Udruge čine: - novčana sredstva, - pokretne stvari, - nekretnine, - druga imovinska prava.

Članak 29. Udruga stječe imovinu: - od članarine, - od dobrovoljnih priloga i darova, - obavljanje djelatnosti ( gospodarske djelatnosti ) sukladno zakonu,- financiranje programa i projekata iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova, - iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 30. Udruge su dužne voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 31. Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim člankom 48. Zakona o udrugama.
U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine ( članak 53. Zakona o udrugama ).
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32. Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 33.. Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

Predsjednik:        


Dragan Todić, dipl. pravnik